Eisteddfod 2019

Useful links

Syllabus 2019

Rhestr Testunau 2019

http://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/competitions/llwyfan-maes/

Art

We are hoping that Ysgol Calon Cymru pupils will build on the success last year of a number of our pupils in the Art and Craft Urdd competitions. Here is a link to the 2019 Urdd Eisteddfod competitions. You must be an Urdd member and bring the work in to your Art teacher (both campuses) by Monday the 8th of April please. Please see your Art teacher if you would like any help with entries or mounting the work.

 Yr ydym yn gobeithio bod myfyrwyr Ysgol Calon Cymru yn adeiladu ar lwyddiant blwyddyn ddiwethaf yn Eisteddfod yr Urdd gyda’r cystadlaethau Celf a Chrefft. Dyma’r wybodaeth am gystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd 2019. Mae’n rhaid i chi fod yn aelod yr Urdd, a bydd eisiau dod a’ch gwaith a rhoi i mewn i’ch athro Celf (y ddau gampws) erbyn Dydd Llun yr 8fed o Ebrill. Plîs gwelwch eich athro Celf ar gyfer cymorth gyda’r gwaith.

Cogurdd

Click here for details of the competition. Please see Mrs Yeandle for further details.

ICT

345 Creu Ap Bl.7, 8 a 9 Creu gêm ddigidol gan ddefnyddio’r Urdd fel ysbrydoliaeth/Create an App Yrs. 7, 8 and 9    Create a digital game using the Urdd as an inspiration

Mae’r Rheolau Cyffredinol ym mlaen y Rhestr Testunau hefyd yn berthnasol i’r adran hon.

 • Gall fod yn Ap ar gyfer dyfais symudol tabled (neu’r ddau) neu yn Ap sy’n gallu gweithio o fewn gwefan.

 • Gellir cyflwyno’r Ap naill ai ar bapur neu yn ddigidol fel dogfen PDF neu FLASH gan nodi ei swyddogaeth h.y. beth yw pwrpas yr Ap, sut y bydd yn gweithio ac yn y blaen.

 • Dylid cynnwys dyluniadau o’r syniad. Mae modd lawrlwytho templedi tabled yn rhad ac am ddim e.e Interface Sketch.

 • Caniateir defnyddio meddalwedd 3ydd parti e.e. Scratch

The General Rules at the front of the Syllabus are also relevant to this section

 • It could be an App for a mobile device, tablet (or both), or an App which may work within a website. 

 • The App may be presented on paper or digital in WORD, PDF or FLASH format, noting its function i.e. what   is its purpose, how it works etc.

 • A design of the idea must be included. Templates for tablets may be downloaded free of charge from Interface Sketch.  

349 Creu Gwefan Bl.7, 8 a 9 Unigolyn neu Grŵp/Create a Website Years 7, 8 and 9   Create a series of at least 3 connecting web pages in  (Individual or Group work) Welsh (or bi-lingual with priority given to the Welsh language)

Cynllunio cyfres gysylltiedig o dair tudalen o leiaf ar y we yn y Gymraeg (neu’n ddwyieithog gyda’r Gymraeg yn gyntaf).

Rheolau a Manylion Cystadlaethau Creu Gwefan

 • Mae’r Rheolau Cyffredinol ym mlaen y Rhestr Testunau hefyd yn berthnasol i’r adran hon.

 • Rhaid i’r gwaith fod ar gael ar y we cyn i chi anfon eich ffurflen gais atom.

 • Bydd y ceisiadau yn cael eu beirniadu ar-lein a rhaid iddynt aros heb eu newid ar-lein tan Gorffennaf 1, 2019.

The General Rules at the front of the Syllabus are also relevant to this section

 • The work must be available to view online before you send your application form to us.

 • All the work will be judged on line and must remain untouched until 1 July 2019.

351 Creu Ffilm – Oedran Bl. 7, 8 a 9/Create a Film - Years 7, 8 and 9

Y Dasg Creu ffilm heb fod yn hwy na 10 munud ar syniad gwreiddiol. Gellir dewis themâu sy’n cael eu dilyn mewn dosbarth neu materion sy’n codi gan y bobl ifanc. Oherwydd hawlfreintiau, ni fydd hawl defnyddio cerddoriaeth boblogaidd. Rhaid defnyddio cerddoriaeth sydd ar gael am ddim neu wedi ei greu gan y disgyblion.

Rheolau a Manylion Cystadlaethau Creu Ffilm

Mae Into Film Cymru yn dathlu talent gwneuthurwyr ffilm ifanc ledled y wlad. Gall creu ffilm fod yn hwylus a hawdd bellach, gan ddefnyddio teclynnau fforddiadwy. Mae adnoddau creu ffilm ar gael ar wefan Into Film Cymru, sy’n hwyluso’r broses cynhyrchu ffilm i lawr i 6 sesiwn syml.

Gall y ffilm fod yn ffilm fyw (live action) animeiddiad neu gyfuniad o’r ddau.

The Task:   Create a film no longer than 10 minutes using an original  idea. The theme can be something discussed in the classroom or maters risen by young people. Because of copyright rules you will not be able to use popular music. You must use music that is available free or created by the competitors. 

Into Film Cymru are celebrating the talent of young film-makers across the country. Creating a film is by now convenient and easy, using affordable equipment. There are film creating resources on Into Film Cymru website which narrows the process of producing a film into 6 simple sessions. The film may be live action, animation or a combination of both.

353 Cynnwys Digidol – Oedran Bl.7–19 oed Unigolyn neu Grŵp/Digital Content - Yrs.7 and under 19 yrs old  Create a piece of a video content 

Creu darn o gynnwys fidio. Dim hwy na 3 munud. Caniateir ffilm, animeiddiad neu gyflwyniad. Cyflwynir y gwaith yn ddigidol.

 Individual or Group. Duration: No more than 3 minutes A film or animation or presentation in any format - presented digitally.