Headteacher/Pennaeth

Required for September 2019

ISR: L27 - 33 

Number of pupils: c1,027


Dear Potential Applicant,

Thank you very much for your interest in the post of Headteacher for our school. 

We are looking to appoint an exceptional leader to take on a particularly exciting opportunity to shape the direction of the largest secondary school in Powys. We are therefore keen to provide you with some important background information to help you understand our school, our local area and the kind of person we are looking for to lead our school.

Ysgol Calon Cymru is a new school which opened in September 2018, formed by the merger of two existing neighbouring 11 – 18 schools. We have a happy, inclusive and positive school community with students studying through both Welsh and English languages and a long track record in achieving excellent GCSE and A level results (across the two previous school sites). 

Since the merger in September our school operates on 2 campuses, which are only 20 minutes apart. This new dual site campus has provided us with opportunities for shared learning, team development and pupil engagement across the two sites.   

It is also helping to forge stronger community links and opportunities across the communities of Builth Wells and Llandrindod Wells. This includes strong links with our 12 cluster primary schools, our parents and local businesses.  

Our Governing Body is highly proactive, committed and engaged and works closely with the Senior Leadership Team to help shape and deliver the best possible learning environment and opportunities for our students and staff. 

We are forward thinking school and we are proud of our highly skilled and dedicated staff team and of the enthusiastic and engaged student body we have here in Ysgol Calon Cymru. Our new leadership structure has been developed to embrace the new Curriculum for Wales model as well as to provide an excellent pastoral and learning support system for our pupils.  

We continually seek investment opportunities for our school and the first phase of a new build programme, to develop our Creative and Performing Arts Hub, is imminent. This will be a flagship facility for Mid Wales and is only the start of a major redevelopment of our learning environment. PENNAETH

Ei angen erbyn Mis Medi, 2019

ISR: L27 - 22

Nifer y disgyblion: c1,027


Rydym yn bwriadu penodi arweinydd arbennig i gymryd y cyfle cyffrous hwn i lywio cyfeiriad yr ysgol uwchradd fwyaf ym Mhowys. Rydym felly'n awyddus i roi rhywfaint o wybodaeth gefndirol bwysig i chi, i'ch helpu i ddeall ein hysgol, ein hardal leol a'r math o berson yr ydym yn chwilio amdano i arwain ein hysgol. 

Mae Ysgol Calon Cymru yn ysgol newydd a agorodd ym mis Medi 2018. Fe’i ffurfiwyd trwy uno dwy ysgol gyfagos 11-18. Mae gennym gymuned ysgol hapus, gynhwysol a chadarnhaol gyda myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a hanes hir wrth gyflawni canlyniadau TGAU a lefel Uwch rhagorol (ar draws y ddau safle ysgol flaenorol).

Ers yr uno ym mis Medi, mae ein hysgol yn gweithredu ar 2 gampws, sydd ddim ond 20 munud ar wahân. Mae'r campws safle deuol newydd hwn wedi rhoi cyfleoedd i ni rannu dysgu, datblygu tîm a chynnwys disgyblion ar draws y ddau safle. 

Mae hefyd yn helpu i greu cysylltiadau a chyfleoedd cymunedol cryfach ar draws cymunedau Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod. Mae hyn yn cynnwys cysylltiadau cryf â'n 12 ysgol gynradd clwstwr, ein rhieni a busnesau lleol. 

Mae ein Corff Llywodraethol yn hynod o ragweithiol ac ymrwymedig ac mae'n gweithio'n agos gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth i helpu i lunio a chyflwyno'r amgylchedd dysgu a'r cyfleoedd gorau posibl i'n myfyrwyr a'n staff. 

Yr ydym yn ysgol flaengar ac rydym yn falch o'n tîm staff hynod fedrus ac ymroddedig ac o'r corff myfyrwyr brwdfrydig a chymwysedig sydd gennym yma yn Ysgol Calon Cymru. Datblygwyd ein strwythur arweinyddiaeth newydd i groesawu'r model Cwricwlwm Cymru newydd yn ogystal â darparu system gefnogaeth ddysgu fugeiliol a rhagorol i'n disgyblion. 

Rydym yn parhau i chwilio am gyfleoedd buddsoddi ar gyfer ein hysgol ac mae cam cyntaf rhaglen adeiladu newydd, i ddatblygu ein Canolfan Celfyddydau Creadigol a Pherfformio, ar fin digwydd. Bydd hwn yn gyfleuster blaenllaw ar gyfer Canolbarth Cymru a dim ond dechrau ailddatblygiad mawr o'n hamgylchedd dysgu yw hwn. 


Attachments

Click on the links to download the files

Application pack letter

Llythyr gan y Llywodraethwyr

Headteacher Person Specification

Headteacher Job Description

Letter from School Council

Letter from Outgoing Headteacher

Promotional Video

Safeguarding Statement:

Ysgol Calon Cymru is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender, age, disability, sexual orientation or religion.