Interim Arrangements for the school

Ar ran y corff llywodraethu, mae'n bleser gennyf gadarnhau'r trefniadau interim ar gyfer ein hysgol.  Bydd Mr Steve Patten a Mr Lee Powell yn rhannu'r Prifathrawiaeth dros dro ac yn gweithio ar gampws Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt.   Bydd Mrs Gwennan Nicholas a Mrs Sian Jenkins yn rhannu'r Dirprwy Brifathrawiaethau dros dro.  Bydd y llywodraethwyr hefyd yn ystyried penodi 2 bennaeth cynorthwyol dros dro a bydd manylion y swyddi hyn a'r broses ymgeisio yn cael eu rhannu'n fuan.

 Yn dilyn y cyfardof i greu rhestr fer ar gyfer swydd y pennaeth ar nos Fawrth, mae'n bleser gennyf eich hysbysu hefyd y bydd 2 ymgeisydd yn bresennol ar gyfer cyfweliad ar ddydd Mawrth 9 a dydd Mercher 10 Ebrill.

Sharon Hammond

Cadeirydd y Llywodraethwyr

 

 

On behalf of the governing body I am pleased to confirm the interim arrangements for our school.  Mr Steve Patten and Mr Lee Powell will share the Acting Headship and be based on Llandrindod and Builth Campuses respectively.   Mrs Gwennan Nicholas and Mrs Sian Jenkins will share the Acting Deputy Headship.  Governors will also be looking to appoint 2 Acting Assistant Heads and details of these posts and application process will be shared shortly.

 Following shortlisting for the Head's post on Tuesday evening, I am also pleased to inform you that 2 candidates will be attending for interview next Tuesday 9 and Wednesday 10 April.

Sharon Hammond

Chair of Governors